Valberedning

Valberedningen ska, i enlighet med principerna för valberedningens arbete fastställda vid årsstämman den 15 maj 2019, bestå av fyra ledamöter, varav tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna.

Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att till nästkommande bolagsstämma föreslå:

  • ordförande vid årsstämman;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
  • arvode till ledamöter av eventuella utskott inom styrelsen;
  • val och arvodering av Bolagets revisor; och
  • principer för valberedningen.

För fullständig information om valberedningens uppdrag, vänligen se förslag till beslut om principer för valberedningens arbete intagna i kallelsen till årstämman 2019 (som framgår HÄR)

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020, är utöver styrelseordförande Rustan Panday:

Ägarandel per 1 okt 2019 Antal aktier Aktieägare: Representant:
19,74% 11 025 316 Roxette Photo NV Lars Bergkvist, ordförande valberedningen
9,76% 5 454 898 Handelsbanken Fonder Oscar Karlsson,
8,95% 5 000 000 Jonas Tellander Jonas Tellander

Storytels årsstämma 2020 kommer att hållas i Stockholm den 6 maj 2020. Förslag från aktieägare till valberedningen kan skickas till: investorrelations@storytel.com senast den 30 januari 2020.