Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, som ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna.

Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att till nästkommande bolagsstämma föreslå:

  • ordförande vid årsstämman;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
  • arvode till ledamöter av eventuella utskott inom styrelsen;
  • val och arvodering av Bolagets revisor; och
  • principer för valberedningen.