Storytel överträffar prognosen för fjärde kvartalet 2019 – passerar milstolpen 1 100 000 abonnenter

Storytel hade i genomsnitt 1 083 400 betalande abonnenter i det fjärde kvartalet 2019. Det motsvarar en ökning med 69 000 abonnenter jämfört med det tredje kvartalet, och innebär en årlig abonnenttillväxt på 41%. Storytel överträffar därmed prognosen om 1 079 000 abonnenter för perioden. Streamingintäkterna för det fjärde kvartalet kom in på 421 MSEK, jämfört med 417 MSEK som prognostiserats, vilket motsvarar en intäktsökning på 45% jämfört med fjärde kvartalet 2018. På juldagen passerade Storytel dessutom ytterligare en milstolpe och avslutade 2019 med en abonnentstock med över 1 100 000 betalande kunder, vilket var målsättningen för året.  

– Storytels starka kundtillströmning fortsätter både i vår nordiska och globala verksamhet, som tillsammans visar en årlig tillväxt på över 40 procent i fjärde kvartalet. Det bidrar naturligtvis till vår positiva intäktsutveckling med en ARPU på en bibehållet hög nivå, säger Jonas Tellander, grundare och VD för Storytel.

Genomsnittssiffran för det totala antalet Storytel-abonnenter i det fjärde kvartalet 2019 landade på 1 083 400, vilket motsvarar en ökning med 314 700 kunder jämfört med fjärde kvartalet 2018 och en årlig abonnenttillväxt på 41%.

I Norden uppgick det totala antalet betalande kunder under fjärde kvartalet 2019 till 757 600, något över prognosen om 756 000 kunder, och innebar en ökning på 141 300 abonnenter jämfört med motsvarande kvartal 2018.

I Non-Nordics-segmentet uppgick det totala antalet betalande kunder till 325 800, även det något över prognosen om 323 000 abonnenter vilket innebaren årlig tillväxt på 173 400 abonnenter, eller 114% jämfört med fjärde kvartalet 2018. Streamingintäkterna i Norden kom in på 352 MSEK i det fjärde kvartalet jämfört med prognos 349 MSEK och 340 MSEK i det tredje kvartalet 2019, och i Non Nordic på 69 MSEK, jämfört med prognos om 68 MSEK och 59 MSEK i det tredje kvartalet 2019. Intäktsökningen förklaras främst av stark abonnenttillväxt i samband med storhelgerna, samt en bibehållen hög ARPU.

– Avslutningen på 2010-talet är verkligen en fantastisk manifestation av den styrka som har satts fri när berättelser görs tillgängliga var du än befinner dig och när du behöver den som mest. Den är naturligtvis också ett härligt kvitto på bärigheten i Storytels pionjära vision och våra första 15 år som ledare inom strömmade ljudbokupplevelser, säger Jonas Tellander.

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

Valuta: tusen SEK       Q4 2018       Q1 2019       Q2 2019        Q3 2019        Q4 2019       Q4 2019
Totalt Streaming Utfall Forecast1
Intäkter 291 315 295 994 320 034 399 178 421 454 417 000
Täckningsbidrag2 30 444 31 372 29 407 53 043
Täckninsgrad 10,5% 10,6% 9,2% 13,3%
Betalande abonnenter 768 700 834 300 887 500 1 014 400 1 083 400 1 079 000
ARPU3 (SEK/Månad) 126 118 120 131 130 129
Norden Streaming4
Intäkter 259 256 258 288 276 347 340 315 352 222 349 000
Täckningsbidrag2 82 645 75 329 70 443 109 563
Täckninsgrad 31,9% 29,2% 25,5% 32,2%
Betalande abonnenter 616 300 645 500 669 200 736 000 757 600 756 000
ARPU3 (SEK/Månad) 140 133 138 154 155 154
Övriga länder Streaming
Intäkter 32 059 37 706 43 687 58 863 69 233 68 000
Täckningsbidrag2 -52 200 -43 957 -41 036 -56 521
Täckninsgrad -162,8% -116,6% -93,9% -96,0%
Betalande abonnenter 152 400 188 800 218 300 278 400 325 800 323 000
ARPU3 (SEK/Månad) 70 67 67 70 71 70

_____________________________

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang i de nordiska länderna med en introduktionskampanj som drev ned ARPU något. Den sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90) och tillväxt i länder med lägre pris.

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399. 

För mer information: 

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.