Kvartalsrapport januari – mars 2015

  • Rörelsens intäkter för jan mars i koncernen uppgick till 23 891 (29 965) Ksek
  • Rörelsens intäkter exkl upplösning av negativ goodwill för jan mars i koncernen uppgick till 23 891 (24 488) Ksek
  • Rörelseresultatet för jan mars i koncernen uppgick till -3 707 (1 628) Ksek
  • Rörelseresultatet exkl upplösning av negativ goodwill för jan mars i koncernen uppgick till -3 707 (-3 849) Ksek
  • Det egna kapitalet uppgick i koncernen till 2 806 (7 285) Ksek och i moderbolaget till
    20 106 (20 378) Ksek

Se tabell i bifogat dokument!

Verksamhetsöversikt

Massolit Media AB (publ) är moderbolag för Massolit Förlagsgrupp AB (f.d. Forma Books AB) och Massolit Förlag AB. Massolit Förlagsgrupp är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning inom skön-, fack- och barn- och ungdomslitteratur.

Massolit Media AB (publ) förvärvade Forma Books AB den 1 december 2013. Med Forma Books AB och Massolit Förlag AB:s sammanlagda utgivning om drygt 200 titlar per år innebar övertagandet att en ny förlagsgrupp tog plats bland de större bokförlagen i Sverige.

I Massolit Förlagsgrupp AB ingår varumärkena Massolit Förlag, B. Wahlströms Bokförlag, Ponto Pocket samt bokklubben Livsenergi. Under 2014 koncentrerades utgivningen till ett färre antal varumärken. Detta var en del av en strategi som syftade till att etablera gruppen som en stabil och utmanande aktör i förlagsbranschen.

Massolit Media AB (publ) är tillsammans med Piratförlaget Holding AB delägare i nätbokhandelssajten Bokmax AB. Ägandet uppgår till 9%.

Massolit Media AB (publ) är den svenska bokbranschens enda noterade bolag.

VD har ordet

Massolit Medias huvudsakliga verksamhet är Massolit Förlagsgrupp. Fokus under 2014 var att skapa förutsättningar för en lönsam skön- och fackboksutgivning under varumärket Massolit Förlag samt en lönsam barn- och ungdomsboksutgivning under varumärket B. Wahlströms Bokförlag. I början av 2014 sjösattes därför en plan för att reducera de stora förluster som Forma Books tidigare dragits med, vilket gjorde att vi minskade tidigare års negativa resultat i förlagsgruppen under bibehållen omsättning. Vissa av dessa åtgärder skulle ge effekt under Q1 2015 men har emellertid inte haft det genomslag vi hade hoppats på. Därför har ett kompletterande arbete inletts med att säkerställa prognos och budget för 2015. Framför allt är sälj- och marknadsstrategier i fokus i det arbetet.

Vi ser en stor framtida potential i segmentet pocketböcker där vi historiskt sett varit svaga. Att även de svenska läsarna har börjat acceptera e-boksformatet bådar gott för vår försäljning och visar att vår strategi kring e-böcker har landat rätt. Sverige har en bit kvar till den enorma explosion som skett i de anglosaxiska länderna, men Massolit satsar på en offensiv strategi för de digitala formaten och på att finnas med på alla de nya marknadsplatser som ständigt uppkommer. Vi börjar också se framgångar för den nya utgivningsstrategin i segmentet skönlitteratur för vuxna genom att flera av titlarna hittar till de olika topplistorna. Ökningen mot förra året ligger på 6 % för Q1.

Returerna har minskat från 5,9 till 3,1 Msek, nästan en halvering från förra året. Lagernivån har reducerats med ca 10% för perioden mot föregående år, samt har en förbättrad åldersstruktur jämfört med samma period året innan. Lagret hade per den sista mars ett värde om ca 226 Msek mot återförsäljare (F-pris) samt ett bokfört värde om ca 24 Msek.

Väsentliga händelser under januari – mars 2015

I januari släppte Svensk Bokhandel årstopplistan över 2014 års försäljning. På första plats för fackböcker återfanns Sju sorters kakor och på sjätte plats Rutiga kokboken. Båda titlarna utkom i ny och redigerad utgåva våren 2015.

Under januari tillkännagavs sommarens utgivning (försäljningsperiod maj−augusti), vilken möttes av positiva reaktioner från våra återförsäljare. Beröm för såväl spännande titlar som attraktiva omslag förutspås generera god försäljning. Parallellt utkom årets första titlar varav Katarina Anderssons Eat Clean har utmärkt sig med stor PR-spridning och god försäljning. Likaså Laga nytt, den tredje titeln i framgångskonceptet om glutenfri bakning och matlagning som har fått stor uppmärksamhet och utmärkt sig tidigt med god försäljning. Den efterlängtade Liv efter liv av Kate Atkinson släpptes i mitten av februari och fick på förhand fina omnämnanden och stor PR-spridning. New York Times utsåg titeln till en av de tio bästa böckerna 2013.

I februari släpptes den norska succén Odinsbarn av Siri Pettersen på svenska under varumärket B. Wahlströms Bokförlag. Förväntan och förhandsordern var långt över normalt och titeln har gått iväg med goda siffror till återförsäljarledet. Siri Pettersen gästade Sverige i slutet av mars för att besöka bokhandlare, möta läsare och journalister. Besöket gav mycket mediatäckning och uppmärksamhet för boken.

Under mars släppte Massolit Förlag den kritikerhyllade psykologiska thrillern Kvinnan på tåget av Paula Hawkins, den snabbast sålda debutromanen någonsin och #1 på USA och Englands topplistor i 14 veckor.

Intäkter och resultat januari – mars 2015

Rörelseintäkterna uppgick i koncernen till 23 891 (29 965) Ksek. Resultatet i koncernen uppgick till
-4 479 (1 443) Ksek. I samband med förvärvsanalysen för Forma Books AB uppstod en koncernmässig negativ goodwill. Vid ingången av 2014 återstod 21 910 Ksek av denna varav 5 477 Ksek löstes upp under perioden jan – mars 2014 och redovisades som övrig rörelseintäkt. Detta förklarar i huvudsak skillnaden i resultat mellan första kvartalet 2015 och motsvarande period 2014.

Koncernen uppstod under 2013 i samband med Massolit Media AB (publ):s förvärv av Massolit Förlag AB den 1 april 2013. Forma Books AB ingår i koncernens resultat fr.o.m. den 1 december 2013.


Finansiell ställning

Koncernen hade vid periodens slut 3 908 (2 158) Ksek tillgängligt i likvida medel och kundfordringar på 20 553 (17 061) Ksek. Soliditeten för koncernen uppgick till 3%, vilket förklaras av att principerna för omvänt förvärv tillämpas. I moderbolaget uppgick soliditeten till 48%.

Framtidsutsikter

Vi arbetar med ständigt förfinad utgivning och kontinuerlig översyn kring kostnadsstrukturer. Åtgärder som kommer avspeglas i framtida resultat.

Marknaden för e-böcker ökar kraftigt vilket ger möjligheten att komma närmre slutkunden samtidigt som lagerbindning av fysiska böcker minskar.

Bolagiseringen av bokklubben livsenergi.se har inletts och en lansering av näthandelssajten med samma namn beräknas till hösten 2015.

Moderbolaget

Det på Aktietorget, sedan 2005, listade moderbolaget Massolit Media AB (publ):s verksamhet innefattar ägande av dotterbolag, intressebolag, samt en del huvudkontorsfunktioner och visst utvecklingsarbete.
För perioden uppgick rörelseintäkterna till 231 (245) Ksek och resultatet före skatt uppgick till
-272 (-613) Ksek. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 46 (100) Ksek.

Antal aktier och Aktiekapital

Antalet registrerade utestående aktier vid periodens slut är 17 527 223 st. Dessa är fördelade på 6 304 st A-aktier och 17 520 919 st B-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 8 763 611,50 kr per 31 mars 2015.

Händelser efter periodens slut

I april släpptes uppdaterad utgåva Rutiga kokboken. Detta är en sann trotjänare i köket med nästan 1,3 miljoner sålda ex genom åren. I år, 2015, fyller boken 35 år.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Anmälda insynspersoners aktieinnehav

Följande innehav av aktier noterades per 31 mars 2015;

–   Peter Näslund, ordförande 178 026 B-aktier

–   Stefan Tegenfalk, ledamot 4 271 630 B-aktier

–   Anders Kvarby, ledamot 678 052 B-aktier

–   Camilla Silfvenius, förlagschef 121 000 B-aktier

–   Ulrik Skafte, ledamot dotterbolag 1 520 460 B-aktier

Aktierna ägs direkt eller via bolag.

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport avseende januari – juni 2015 kommer att avges 31 augusti 2015.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 29 maj 2015

Peter Näslund                                                                                     

Styrelsens ordförande  

Stefan Tegenfalk

Ledamot och VD

Anders Kvarby                                                        

Ledamot                    

För ytterligare information kontakta:

Peter Näslund, Styrelseordförande, 070-422 01 11

Stefan Tegenfalk, VD, 073-383 96 01