Kommuniké från årsstämma i Storytel

Årsstämman 2021 i Storytel AB (publ) (”Storytel” eller ”Bolaget”) hölls idag den 4 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. För fullständig kommuniké från årsstämman, se bifogad pdf. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Stefan Blom, Helen Fasth Gillstedt, Malin Holmberg, Nils Janse, Rustan Panday, Jonas Sjögren och Jonas Tellander. Rustan Panday omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat auktoriserade revisorn Beata Lihammar som fortsatt huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra kapitalgränserna och gränserna för antal aktier i bolagsordningen. Vidare beslutades att i bolagsordningen införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

Personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om personaloptionsprogram 2021/2024, vilket kan omfatta högst 630 000 personaloptioner. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under perioden fr.o.m. den 17 maj 2021 t.o.m. den 28 maj 2021. Ingen anställd eller nyckelkonsult kommer erbjudas fler än 7 000 personaloptioner. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juni 2024 t.o.m. den 15 december 2024.

Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 520 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 260 000 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Teckningskursen per aktie ska i enlighet med beslutet fastställas till 165 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under perioden fr.o.m. den 17 maj 2021 t.o.m. den 28 maj 2021. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 juni 2024 t.o.m. den 30 juni 2024.

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogrammet och teckningsoptionsprogrammet uppgår till högst cirka 1,88 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna optioner.

För ytterligare detaljer och fullständiga förslag till beslut vid årsstämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen till beslut som hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.investors.storytel.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Zettergren, Chief Financial Officer, Storytel AB: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head Global Communications & PR, Storytel AB: +46 70 186 52 90

 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm