Halvårsrapport januari – juni 2015 (nu med bifogad fullständig rapport)

Rapporten avser Massolitkoncernens verksamhet före sammanslagning med Storytels verksamhet.

April – juni 2015

?     Rörelsens intäkter för april – juni i koncernen uppgick till 26 756 (36 582) tkr

?     Rörelseresultatet för april – juni i koncernen uppgick till -3 602 (1 293) tkr

Januari – juni 2015

?     Rörelsens intäkter för januari – juni i koncernen uppgick till 50 647 (66 547) tkr

?     Rörelseresultatet för januari – juni i koncernen uppgick till -7 309 (2 922) tkr

Se tabell och fullständig rapport i bifogat dokument.

VD har ordet

Massolit Media AB (publ) placerades 23 juni 2015 på Aktietorgets observationslista i samband med att det planerade samgåendet mellan Storytel AG och Massolit Media AB (publ) kungjordes. På den extrainkallade bolagstämman 24 juli 2015 beslutades om samgåendet, om namnbyte av Massolit Media AB (publ) till Storytel AB (publ), samt att jag, Jonas Tellander, ska ta över som VD. Den 14 augusti 2015 hade även 100% av Storytel AG:s aktieägare godkänt samgåendet. I och med detta har jag nöjet att konstatera att samgåendet blivit ett faktum, och bolaget har nu bytt namn till Storytel AB (publ).

Storytel är Sveriges största abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. Tjänsten erbjuds till slutkonsumenter i Sverige, Danmark, Norge och Holland. Storytel heläger sina verksamheter i Sverige, Danmark och Holland. I Norge drivs verksamheten genom ett 50/50 ägt norskt bolag tillsammans med norska Cappelen Damm. Storytel heläger de svenska ljudboksförlagen StorySide, Earbooks och Barnbolaget samt ljudboksförlaget Rubinstein Audio i Holland. Storytel har blivit utsedd till DI Gasell 2013 och 2014 med en 3-årstillväxt på cirka 600%. Storytel finns med på Computer Swedens lista över HIT-bolag med en 7e plats 2013 och en 4e plats 2014. I maj 2015 hade Storytel 150 000 betalande abonnenter.

Massolitförlagens böcker för såväl vuxna som barn & ungdomar har underhållit sina läsare i mer än 100 år. Med hjälp av Storytels digitala plattform kommer vi tillsammans se till att dessa fantastiska berättelser kan läsas och lyssnas även de kommande 100 åren.

Storytel och de förutsättningar och framtidsutsikter som gäller efter samgåendet kommer att beskrivas närmare i det Noterings IM som bolaget kommer att ge ut under hösten 2015. Denna halvårsrapport gäller perioden fram till sista juni, och omfattar således bolaget som det såg ut innan samgåendet, dvs utan Storytels verksamhet.

Verksamhetsöversikt (per 30 juni 2015)

Massolit Media AB (publ) är moderbolag för Massolit Förlagsgrupp AB och Massolit Förlag AB. Massolit Förlagsgrupp är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning inom skön-, fack- och barn- och ungdomslitteratur.

Massolit Media AB (publ) förvärvade Forma Books AB den 1 december 2013. Med Forma Books AB och Massolit Förlag AB:s sammanlagda utgivning om drygt 200 titlar per år innebar övertagandet att en ny förlagsgrupp tog plats bland de större bokförlagen i Sverige.

I Massolit Förlagsgrupp AB ingår varumärkena Massolit Förlag, B. Wahlströms Bokförlag, Ponto Pocket samt bokklubben Livsenergi. Utgivningen har koncentrerats till ett färre antal varumärken vilket är del av en strategi som syftar till att etablera gruppen som en stabil och utmanande aktör i förlagsbranschen.

Massolit Media AB (publ) är tillsammans med Fisher King Production OY delägare i Omega Film AB. Ägandet uppgår till 45%.

Massolit Media AB (publ) är tillsammans med Piratförlaget Holding AB delägare i nätbokhandelssajten Bokmax AB. Ägandet uppgår till 9%.

Massolit Media AB (publ) är den svenska bokbranschens enda noterade bolag.

Väsentliga händelser under januari – juni 2015

I januari släppte Svensk Bokhandel årstopplistan över 2014 års försäljning. På första plats för fackböcker återfanns Sju sorters kakor och på sjätte plats Rutiga kokboken. Båda titlarna utkom i ny och redigerad utgåva våren 2015.

Under januari tillkännagavs sommarens utgivning (försäljningsperiod maj−augusti), vilken möttes av positiva reaktioner från våra återförsäljare. Beröm för såväl spännande titlar som attraktiva omslag förutspås generera god försäljning. Parallellt utkom årets första titlar varav Katarina Anderssons Eat Clean har utmärkt sig med stor PR-spridning och god försäljning. Likaså Laga nytt, den tredje titeln i framgångskonceptet om glutenfri bakning och matlagning som har fått stor uppmärksamhet och utmärkt sig tidigt med god försäljning. Den efterlängtade Liv efter liv av Kate Atkinson släpptes i mitten av februari och fick på förhand fina omnämnanden och stor PR-spridning. New York Times utsåg titeln till en av de tio bästa böckerna 2013.

I februari släpptes den norska succén Odinsbarn av Siri Pettersen på svenska under varumärket B. Wahlströms Bokförlag. Förväntan och förhandsordern var långt över normalt och titeln har gått iväg med goda siffror till återförsäljarledet. Siri Pettersen gästade Sverige i slutet av mars för att besöka bokhandlare, möta läsare och journalister. Besöket gav mycket mediatäckning och uppmärksamhet för boken.

Under mars släppte Massolit Förlag den kritikerhyllade psykologiska thrillern Kvinnan på tåget av Paula Hawkins, den snabbast sålda debutromanen någonsin och #1 på USA och Englands topplistor i 14 veckor.

I april släpptes uppdaterad utgåva av Rutiga kokboken. Detta är en sann trotjänare i köket med nästan 1,3 miljoner sålda ex genom åren. I år, 2015, fyller boken 35 år.

Årsstämma hölls den 24 juni. Peter Näslund (ordförande) Stefan Tegenfalk, Anders Kvarby omvaldes till styrelseledamöter. Det beslutades bl a att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Massolit Media och 50,1 % av aktieägarna i Storytel ingick den 22 juni 2015 avtal om förvärv där Massolit Media genom en apportemission förvärvar Storytel. Förvärvet lades fram för aktieägarna i Massolit Media på bolagsstämman den 24 juli 2015.

Händelser efter periodens slut

Vid extra bolagsstämma den 24 juli 2015 i Massolit Media AB (publ) fattades följande beslut:

–       Godkännande av det avtalade förvärvet av samtliga aktier i Storytel AG genom apportemission.

–       Bolagets firma ändrades till Storytel AB (publ) – Bolagordningens verksamhetsbeskrivning utökades att omfatta produktion och försäljning av ljudböcker.

–       Aktiekapitalet minskades med 7 887 250.35 kr.

–       Apportemission om lägst 294 457 346 aktier och högst 420 653 350 aktier. Teckningsberättigade är samtliga ägare till aktier i Storytel AG och ersättning erläggs genom aktierna i Storytel AG som apport. Teckningstid 24 juli – 31 juli.

–       Omvänd split 1:10 innebärande att 10 gamla aktier blir 1 ny. Kvotvärdet kommer efter omvända spliten att vara 0,50 kr per aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för omvända spliten.

–       Aktiekapitalets gränser ändrades till lägst 15 mnkr och högst 60 mnkr och antalet aktier ska vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner.

–       Rustan Panday, Nils Janse, Jonas Tellander och Jonas Sjögren valdes till nya ledamöter i styrelsen medan Anders Kvarby och Peter Näslund entledigades. Rustan Panday valdes till ordförande.

–       På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jonas Tellander till ny verkställande direktör.

Styrelsen beslutade den 23 juli, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 24 juni, om nyemission av 46 st aktier av Serie A och 1 st aktie av Serie B i syfte att jämna ut antalet aktier inför sammanläggningen av aktier 1:10. Teckningskursen sattes till 2 kr.

Styrelsen beslutade att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 26 augusti.

Den 14 augusti 2015 hade 100% av Storytel AG:s aktieägare godkänt samgåendet genom att teckna sig i den riktade apportemissionen och den 17 augusti 2015 ändrades bolagets namn formellt till Storytel AB (publ).

I samband med samgåendet Storytel – Massolit förbättrades bolagets likviditetssituation avsevärt då Swedbank beviljade en rörelsekredit på 25 mnkr. I samband med upptagande av förvärvskrediten återbetaldes det existerande reverslånet till Collector och den checkkredit som fanns avslutades. Den nya finansieringen kommer innebära ett förbättrat finansnetto för koncernen.

I samband med samgåendet Storytel – Massolit tecknades ett avtal med Forma Holding AB innebärande att Massolit Media AB erlägger 4 mnkr till Forma Holding AB och att Massolit Media AB:s samtliga skyldigheter därefter upphör. Efter samgåendet har detta reglerats och Massolit Media AB har inte längre några skulder gentemot Forma Holding AB.

Kommande rapportdatum

Bolaget kommer under hösten 2015 att publicera ett Noterings IM, vilket syftar till att närmare beskriva de förutsättningar och framtidsutsikter som gäller efter samgåendet mellan Massolit och Storytel.

Kvartalsrapport avseende januari – september 2015 kommer att avges 30 november 2015.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 31 augusti 2015

Rustan Panday
Styrelsens ordförande

Jonas Tellander
Ledamot och VD

Jonas Sjögren
Ledamot          

Nils Janse
Ledamot

Stefan Tegenfalk
Ledamot          

Karin Alexandersson
Ledamot, arbetstagarrepresentant

För ytterligare information kontakta:
Rustan Panday, Styrelseordförande, 070-483 60 77
Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36