Delårsrapport januari – september 2015

juli – september 2015

  • Rörelsens intäkter för juli – september i koncernen uppgick till 81 045

(41 923) Tkr

  • Rörelseresultatet för juli – september i koncernen uppgick till 731 (5 153) Tkr
  • I kv3 2015 har en nedskrivning av lagret om 5 Mkr och omstruktureringskostnader om 1Mkr belastat rörelseresultatet negativt
  • Antal abonnenter i genomsnitt i kv3 2015 uppgick till 185 000 (100 000)

januari – september 2015

  • Rörelsens intäkter för januari – september i koncernen uppgick till 194 609

(92 254) Tkr

  • Rörelseresultatet för januari – september i koncernen uppgick till 2 973

(8 269) Tkr

VD har ordet

Sedan samgåendet med Massolit blev klart den 24e juli har integrationsarbetet pågått enligt plan. I samband med detta har en del strategiska beslut kring utgivningen fattats. Ett av dessa är att vi kommer dra ned på utgivningen av illustrerade faktaböcker (kokböcker mm) för att kunna fokusera på berättelser. Den faktautgivning som ligger planerad kommer dock fullföljas och pågå fram till sommaren 2016. Som en följd av detta strategibeslut har 5 tjänster försvunnit från Massolit. I samband med det har vi i kv3 2015 gjort en nedskrivning om 5 Mkr av vårt bokförda lagervärde för fysiska böcker samt tagit omstruktureringskostnader på cirka 1 Mkr i Massolit.

I samband med samgåendet med Massolit så löste vi den skuld till ICA-Gruppen som låg till grund för köpet av Forma Books AB från ICA-Gruppen som gjordes av Massolit i slutet av 2013. Vi betalade nu i kv3 2015 4 Mkr till ICA-Gruppen varpå skulden till ICA på 19 Mkr skrevs ned till noll. Samtidigt löste vi faktoringskulderna till Collector och ersatte med en rörelsekredit från Swedbank, vilket kommer leda till en årlig besparing om cirka 1,5 Mkr.

Integrationen mellan Storytel och Massolit är i sitt slutskede och vi håller som bäst på att trimma in processer och optimera synergier mellan de olika grupperna. Visionen är att skapa en modern sagofabrik som ska ta fram berättelser som kan lyssnas och läsas varsomhelst och närsomhelst av såväl stora som små. Vi är i dagsläget 65 personer som jobbar på vårt huvudkontor vid Valhallavägen i Stockholm och 15 personer på våra övriga landskontor runt om i Europa.

Semestertider innebär ljudbokstider, och därför brukar sommarmånaderna bjuda på extra stark tillväxt för Storytel. Semesterfirare som vill koppla av med sommarlyssning själva eller tillsammans med familjen strömmar då till tjänsten, ofta för första gången. I kv3 2015 växte Storytel med 36 000 abonnenter, där Sverige stod för en tillväxt om 26 000 abonnenter och utlandet 10 000 abonnenter. Som en jämförelse hade Storytel en tillväxt på 21 000 abonnenter i kv3 2014. I genomsnitt hade Storytel i kv3 2015 185 000 betalande abonnenter, en ökning från 100 000 betalande abonnenter i kv3 2014.

För att attrahera fler kunder till tjänsten investerar Storytel drygt 50 Mkr i marknadsföring under 2015, jämfört med 25 Mkr 2014. Årets marknadsföringskostnader är jämnt fördelade över året samtidigt som intäkterna ökar under året i takt med att abonnentstocken växer. Därför är lönsamheten i år högre under andra halvåret än under det första halvåret. Den underliggande rörelsevinsten för Storytel i kv3 2015 var cirka 6 Mkr, jämfört med ett svagt plusresultat för första halvåret. Detta återspeglas dock inte i siffrorna eftersom Storytel har bytt redovisningsprincip från K2 till K3, vilket ger en negativ resultateffekt på 4.5 Mkr i kv3 2015.

Om man bortser från intäkts- och vinstpåverkan från ändringen i redovisningsprincip samt intäkterna från Massolits verksamhet så har Storytels intäkter ökat från 43 Mkr i kv3 2014 till 73 Mkr i kv3 2015. Med motsvarande beräkning har Storytels rörelsevinst ökat från 6.1 Mkr i kv3 2014 till 10.8 Mkr i kv3 2015.

Koncernen står väl rustad att fortsätta resan mot att bli en världsledande ljudbokstjänst. Vi har väldigt hög andel nöjda kunder (96% kundnöjdhet) som i stor utsträckning rekommenderar tjänsten till sina vänner. Vi kommer investera betydande resurser i marknadsföring även 2016, och på så sätt fortsätta växa på våra existerande marknader (Sverige, Norge, Danmark och Holland). Våra verksamheter i Norge och Danmark är mycket nära lönsamhet och kommer sannolikt ha en viss positiv resultateffekt redan under 2016. I Holland har vi målet att vända till lönsamhet under 2017 och fortsätta tillväxten på en inte fullt utvecklad ljudboksmarknad vilket ger stor potentiell möjlighet till att bli marknadsledande i Holland.

Vi räknar med att lansera Storytel i fler länder under 2016, vilket ska hjälpa koncernen att fortsätta vara ett snabbväxande bolag under många år framöver.

Väsentliga händelser under perioden

Årsstämma hölls den 24 juni. Peter Näslund (ordförande) Stefan Tegenfalk och Anders Kvarby omvaldes till styrelseledamöter. Det beslutades bl.a. att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Massolit Media och 50,1 % av aktieägarna i Storytel ingick den 22 juni 2015 avtal om förvärv där Massolit Media genom en apportemission förvärvar Storytel. Förvärvet lades fram för aktieägarna i Massolit Media på bolagsstämman den 24 juli 2015.

Vid extra bolagsstämma den 24 juli 2015 i Massolit Media AB (publ) fattades följande beslut:

– Godkännande av det avtalade förvärvet av samtliga aktier i Storytel AG genom apportemission.

– Bolagets firma ändrades till Storytel AB (publ) – Bolagsordningens verksamhetsbeskrivning utökades att omfatta produktion och försäljning av ljudböcker.

– Aktiekapitalet minskades med 7 887 250.35 kr.

– Apportemission om lägst 294 457 346 aktier och högst 420 653 350 aktier.

– Teckningsberättigade är samtliga ägare till aktier i Storytel AG och ersättning erläggs genom aktierna i Storytel AG som apport. Teckningstid 24 juli – 31 juli.

– Omvänd split 1:10 innebärande att 10 gamla aktier blir 1 ny. Kvotvärdet kommer efter omvända spliten att vara 0,50 kr per aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för omvända spliten.

– Aktiekapitalets gränser ändrades till lägst 15 Mkr och högst 60 Mkr och antalet aktier ska vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner.

– Rustan Panday, Nils Janse, Jonas Tellander och Jonas Sjögren valdes till nya ledamöter i styrelsen medan Anders Kvarby och Peter Näslund entledigades. Rustan Panday valdes till ordförande.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jonas Tellander till ny verkställande direktör.

Styrelsen beslutade den 23 juli, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 24 juni, om nyemission av 46 st aktier av Serie A och 1 st aktie av Serie B i syfte att jämna ut antalet aktier inför sammanläggningen av aktier 1:10. Teckningskursen sattes till 2 kr. Styrelsen beslutade att avstämningsdag för sammanläggningen skulle vara den 26 augusti.

Den 14 augusti 2015 hade 100% av Storytel AG:s aktieägare godkänt samgåendet genom att teckna sig i den riktade apportemissionen och den 17 augusti 2015 ändrades bolagets namn formellt till Storytel AB (publ).

I samband med samgåendet Storytel – Massolit förbättrades bolagets likviditetssituation avsevärt då Swedbank beviljade en rörelsekredit på 25 Mkr. I samband med upptagande av rörelsekrediten återbetalades det existerande reverslånet till Collector och den checkkredit som fanns avslutades. Den nya finansieringen kommer innebära en årlig besparing på cirka 1,5 Mkr.

I samband med samgåendet Storytel – Massolit tecknades ett avtal med Forma Holding AB innebärande att Storytel AB (publ), f.d. Massolit Media AB (publ) erlade 4 Mkr till Forma Holding AB varpå skulden på 19 Mkr skrevs ned till 0kr.

Efter samgåendet har ett viktigt strategiskt beslut fattats att Bolaget kommer dra ned på utgivningen av illustrerade faktaböcker (kokböcker mm) för att fokusera helt på berättelser. Den planerade faktautgivningen kommer dock fullföljas och pågå fram till nästa sommar. Som en följd av detta strategibeslut har cirka 5 heltidstjänster försvunnit från förlaget under sommaren och hösten.

Under kvartal tre, delvis som en följd av beslutet att inte fortsatt satsa på illustrerade facklitteratur, har ett arbete med att gå igenom Bolagets lager påbörjats. Som en följd av detta har en nedskrivning om 5 Mkr gjorts i kvartal tre.

Händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2015 kommer att avges 28 februari 2016.

Stockholm den 9 november 2015

Rustan Panday                                                        

Styrelsens ordförande       

Jonas Tellander

Ledamot och VD                

Jonas Sjögren                                                                

Ledamot       

Nils Janse

Ledamot                                                  

Stefan Tegenfalk                                                           

Ledamot       

Karin Alexandersson
Ledamot, arbetstagarrepresentant

Kontakt

Storytel AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rustan Panday, Styrelseordförande, 070-483 60 77

Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36