Delårsrapport januari – juni 2020 Storytel AB (publ)

  • Ökat intäkterna från streaming med 43% från kv2 2019, till 459 (320) MSEK
  • Ökat abonnentstocken med 42% från kv2 2019 till i genomsnitt 1,257,000 (897,500) abonnenter
  • Ökat nettoomsättningen till 554 MSEK från 402 MSEK i kv2 2019
  • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -0.91 (-1.20) SEK, före och efter utspädning
  • Omförhandlat bolagets lån från Swedbank så att bolaget nu har en total revolverande kreditfacilitet om 500 MSEK
  • Utgett ett personaloptionsprogram för samtlig personal vid sidan av ett teckningsoptionsprogram för utvalda ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Table 1: Key performance indicators for Streaming and Print Publishing

Värde: tusen SEK Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Streaming Totalt        Utfall8     Prognos1
Intäkter 320,034 399,178 421,454 429,251 459,115 483,500
Täckningsbidrag2,8 29,407 53,043 58,977 92,611 100,493
Täckningsgrad 9.2% 13.3% 14.0% 21.6% 21.9%
Betalande abonnenter3 887,500 1,014,400 1,083,400 1,154,800 1,257,000 1,345,000
ARPU4 (SEK/månad) 120 131 130 124 122 120
Streaming Nordics5
Intäkter 276,347 340,315 352,222 349,768 366,322 389,000
Täckningsbidrag2,8 70,443 109,563 115,689 113,476 107,176
Täckningsgrad 25.5% 32.2% 32.8% 32.4% 29.3%
Betalande abonnenter3 669,200 736,000 757,600 785,800 833,300 890,000
ARPU4 (SEK/månad) 138 154 155 148 147 146
Streaming Non-Nordics
Intäkter 43,687 58,863 69,233 79,484 92,793 94,500
Täckningsbidrag2,8 -41,036 -56,521 -56,713 -20,866 -6,684
Täckningsgrad -93.9% -96.0% -81.9% -26.3% -7.2%
Betalande abonnenter3 218,300 278,400 325,800 369,000 423,700 455,000
ARPU4 (SEK/månad) 67 70 71 72 73 69
Print Publishing6
Intäkter 109,053 116,371 179,562 114,737 126,743
Täckningsbidrag7 28,830 33,327 65,592 41,678 44,147
Täckningsgrad 26.4% 28.6% 36.5% 36.3% 34.8%

__________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

8. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. 

Kommande rapporter

Delårsrapport jan – sep 2020 – 10 Nov 2020

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För mer information:

Jörgen Gullbrandson, Interim CFO: +46 733 780 175
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.