Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen samt bolagsordningen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet i Storytel och samtliga aktieägare kan genom sitt aktieinnehav utöva inflytande över bolaget i viktiga frågor såsom godkännande av resultaträkning och balansräkning, utdelning av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelsen och VD, val av ny styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor.

Utöver årsstämma kan även extra bolagsstämmor äga rum. Enligt Storytels bolagsordning ska information om årsstämma och extra bolagsstämma kommuniceras via Bolagsverket och genom att lägga upp information på Storytels hemsida. När kallelse skickats ut ska även information publiceras i Dagens Nyheter.

Rätt att delta i bolagsstämma

Alla aktieägare som är införda i aktieboken, genom Euroclear Sweden, fem (5) veckodagar innan årsstämman och har anmält sig för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta och rösta för sina aktier under bolagsstämman. Aktieägare får närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får även biträdas av högst 2 personer.

Initiativ från aktieägare

Om en aktieägare önskar att ett specifikt ämne ska diskuteras under bolagsstämman måste en skriftlig förfrågan skickas in till styrelsen. Styrelsen måste få in denna förfrågan senast sju (7) veckor innan bolagsstämman.

Vänligen kontakta Josefin Johansson för sådana ärenden på investorrelations@storytel.com.