Bolagsordning

ORG. NR. 556575-2960

§ 1 Firma

Bolagets firma är Storytel AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva (i) förlagsverksamhet, (ii) skriftställande och annan kulturell verksamhet, (iii) förvärv och licensering av rättigheter och (iv) konsultverksamhet inom förlags-, film och annan kulturell verksamhet och annan därmed förenlig verksamhet v) förlagsverksamhet genom produktion och försäljning av ljudböcker och annan därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget kunna äga och förvalta aktier och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra tio röster och aktier av serie B en röst. Högst 10 000 aktier av serie A och högst 120 000 000 aktier av serie B får utges.

§ 6 Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och serie B, äga företräde att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse frän aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Omvandling aktieslag

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker.

§ 8 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter utses.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.

§ 11 Rätt att deltaga i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 8. Beslut om;
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  d) Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
  e) Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter samt, vid utgången av revisors mandatperiod, val av revisor/er och eventuell/a revisorssuppleant/er

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 24 juli 2015.