Bokslutskommuniké januari-december 2020

  • Ökat intäkterna från streaming med 19% från kv4 2019 till 503 (421) MSEK. +26% med fasta växelkurser.
  • Ökat abonnentstocken med 33% från kv4 2019 till i genomsnitt 1 442 000 (1 083 400) för kvartalet
  • Ökat nettoomsättningen till 663 MSEK från 565 MSEK i kv4 2019
  • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -1,05 SEK, före och efter utspädning, jämfört med -1,43 SEK i kv4 2019.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall betalas för verksamhetsåret 2020
  • Lanserat i Belgien och Thailand
  • Förvärvade iCast Ltd, en pionjär på ljudboksmarknaden i Israel

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing 

Valuta: tusen SEK Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Totalt Streaming          Prognos1
Intäkter 421 454 429 251 459 115 490 234 503 449 514 000
Täckningsbidrag2,8 58 977 92 611 100 493 113 663 107 074
Täckninsgrad  14,0% 21,6% 21,9% 23,2% 21,3%
Betalande abonnenter3 1 083 400 1 154 800 1 257 000 1 360 300 1 442 000 1 542 000
ARPU4 (SEK/Månad) 130 124 122 120 116 111
Norden Streaming5
Intäkter 352 222 349 768 366 322 394 453 399 639 399 000
Täckningsbidrag2,8 115 689 113 476 107 176 125 534 134 166
Täckninsgrad  32,8% 32,4% 29,3% 31,8% 33,6%
Betalande abonnenter3 757 600 785 800 833 300 902 000 926 000 954 000
ARPU4 (SEK/Månad) 155 148 147 146 144 139
Övriga länder Streaming
Intäkter 69 233 79 484 92 793 95 781 103 810 115 000
Täckningsbidrag2,8 -56 713 -20 866 -6 684 -11 872 -27 092
Täckninsgrad  -81,9% -26,3% -7,2% -12,4% -26,1%
Betalande abonnenter3 325 800 369 000 423 700 458 300 516 000 588 000
ARPU4 (SEK/Månad) 71 72 73 70 67 65
Print Publishing6
Intäkter 179 562 114 737 126 743 150 391 197 346
Täckningsbidrag7 65 592 41 678 44 147 63 667 81 774
Täckningsgrad 36,5% 36,3% 34,8% 42,3% 41,4%

___________________________
1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.
2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.
3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   
4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 
5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.
6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.
7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.
8. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020.

Prognos för kv1 2021 och helår 2021

Prognos kv1 2021 – Streaming

Betalande abonnenter Norden (genomsnitt): 954 000
Betalande abonnenter övriga länder (genomsnitt) 588 000
Totalt antal betalande abonnenter (genomsnitt): 1 542 000

Intäkter Norden: 399 000 MSEK
Intäkter övriga länder: 115 000 MSEK
Totala intäkter: 514 000 MSEK

Prognos 2021

Antal abonnenter (Dec 2021): 2 100 000 – 2 200 000
Streaming intäkter: 2,4 – 2,5 BSEK
EBITDA marginal (Storytel Group):  0–5% negativ EBITDA marginal

Kommande rapporter

Årsredovisning 2020: 1 april 2021
Delårsrapport jan – mars 2021: 7 may 2021
Delårsrapport jan – juni 2021: 6 aug 2021
Delårsrapport jan – sep 2021:5 nov 2021

Bolagsstämma

Bolagsstämma kommer att hållas den 4 maj 2021. Mer information om tidpunkt och plats återfinns på bolagets hemsida. Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida den 1 april 2021.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se or +46 8 528 00 399.
Stockholm, 19 februari 2021

Styrelsen i Storytel AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36
Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.