Bokslutskommuniké 2018 Storytel AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

Klicka här för att se video där VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren guidar igenom rapporten. För fullständig rapport, se bifogad pdf (på engelska)

Höjdpunkter från rapporten

 • Ökat abonnentstocken med 44% från kv4 2017, till 768 700 abonnenter i genomsnitt i kv4 2018 (533 400)
 • Ökat Streaming-intäkterna med 39% från kv4 2017, till 291 MSEK i kv4 2018 (209 MSEK)
 • Streaming-intäkter översteg det kommunicerade målet om 1 000 MSEK under 2018
 • Storytel lanserade i Mexico och Bulgarien. Storytel har nu lanserats på 15 marknader
 • Bytte marknadsplats från Spotlight till Nasdaq First North Growth Markets
 • Lanserat Storytels familjeabonnemang, vilket boostat tillväxten av den svenska abonnenstocken
 • Prognostiserar att abonnentstocken kommer nå 835 000 betalande abonnenter i genomsnitt i kv1 2019 (+44% årlig tillväxt)

Nyckeltal för  Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK         Q4 2017         Q1 2018         Q2 2018         Q3 2018         Q4 2018         Q1 2019
Totalt Streaming Prognos1
Intäkter 209 225 222 133 239 139 279 979 291 315 297 000
Täckningsbidrag2 30 277 24 079 25 045 22 063 30 444
Täckningsgrad 14,5% 10,8% 10,5% 7,9% 10,5%
Betalande abonnenter 533 400 577 900 621 200 720 900 768 700 835 000
ARPU3 (SEK/Månad) 131 128 128 129 126 119
Sverige Streaming
Intäkter 118 038 122 046 125 759 135 986 139 977 138 000
Täckningsbidrag 38 501 43 067 35 763 40 888 49 190
Täckningsgrad 32,6% 35.3% 28,4% 30,1% 35,1%
Betalande abonnenter 292 700 305 100 314 700 336 200 345 200 362 000
ARPU (SEK/Månad) 134 133 133 135 135 127
Utlandet Streaming4
Intäkter 91 187 100 087 113 380 143 993 151 338 159 000
Täckningsbidrag -8 224 -18 988 -10 718 -18 826 -18 746
Täckningsgrad -9,0% -19,0% -9,5% -13,1% -12,4%
Betalande abonnenter 240 700 272 800 306 500 384 700 423 500 473 000
ARPU (SEK/Månad) 126 122 123 125 119 112
Print Publishing5
Intäkter 173 832 106 312 115 898 116 252 170 435
Täckningsbidrag6 66 854 39 223 41 889 40 140 54 681
Täckningsgrad 38.5% 36.9% 36.1% 34.5% 32.1%

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.
2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader. Storytel reader ingår ej.
3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang med en introduktionskampanj som driver ned ARPU något. Den sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90) och tillväxt i länder med lägre pris.
4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.
5 Print Publishing är hänförligt till fysisk utgivning. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad.
6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

Perioden i sammandrag

Siffror inom parentes avser utfall motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2018) i sammandrag

Nettoomsättning ökade med 19,6% till 436 621 (365 055) TSEK.

Vinst per aktie, efter skatt uppgick i kv4 2018 till -0,61 (-0,21) SEK.

Januari – december 2018 i sammandrag

Nettoomsättning ökade med 24,7% till 1 459 952  (1 170 861) TSEK.

Vinst per aktie, efter skatt i kv4 2018 uppgick till -4.02 (-1,46) SEK

Kommande rapporter

 • Årsredovisning 2018 15 april 2019
 • Delårsrapport jan – mars 2019 14 maj 2019
 • Delårsrapport jan – juni 2019 13 augusti 2019
 • Delårsrapport jan – sep 2019 12 november 2019

Årsstämma

Årsstämma äger rum den 15 maj 2019 i Stockholm, Sverige. Årsredovisning och koncernårsredovisning kommer finnas tillgängliga från 15 april 2019 på bolagets hemsida.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Stockholm, 25 february 2019

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.

Om Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Italien, Mexico och Bulgarien I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.